ေလာက၏ တန္ဆာဆင္ဖြယ္မ်ား  

September 01, 2007

ေလာက၏ တန္ဆာဆင္ဖြယ္မ်ား


- နီတိက်မ္းသည္ မင္းတို႔၏ တန္ဆာတည္း။

- ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔၏ တန္ဆာတည္း။

- တည္ၾကည္ျခင္းသည္ လင္မယားတို႔၏ တန္ဆာတည္း။

- သူငယ္တို႔သည္ အိမ္၏ တန္ဆာတည္း။

- ကဗ်ာတတ္ျခင္းသည ္ပညာရွိတို႔၏ တန္ဆာတည္း။

- ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိေသာအျဖစ္သည္ ပညာရွိတို႔၏ တန္ဆာတည္း။

- ေျပျပစ္ေသာအျဖစ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ တန္ဆာတည္း။

- ႏွစ္လိုဖြယ္သည္ကား သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တန္ဆာတည္း။

- ေကာင္းစြာေစ့စပ္ျခင္းသည္ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔၏ တန္ဆာတည္း။

- သည္းခံျခင္းသည္ အစြမ္းရွိေသာသူတို႔၏ တန္ဆာတည္း။

- ဥစၥာရွိျခင္းသည္ကား အိမ္ရာေထာင္ေသာသူ၏ တန္ဆာတည္း။

- ေကာင္းမႈကိုက်င့္ျခင္းသည္ကား သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တန္ဆာတည္း။

AddThis Social Bookmark Button


 

© 2007 - Aye Chan Thu | Design by Amanda @ Blogger Buster